Általános tudnivalók

E g y e s ü l e t i t a g s á g , s z a b á l y o k , t u d n i v a l ó k

Figyelem! A 2018-as szabályzatunk néhány helyen megváltozott az előző
évihez képest, ezért kérjük hogy figyelmesen olvassátok el az alábbiakat.


Egyesületi tagság
Egyesületünknek rendes, pártoló és tiszteletbeli tagjai lehetnek. Az új
jelentkezők a „Tagfelvételi kérelem és elfogadó nyilatkozat” kitöltésével és
aláírásával kérhetik a felvételüket az egyesületbe. A tagságnak éves díja van, ez
egy összegben fizetendő.
Új belépő az első évben csak pártoló tag lehet.
Rendes tag adott évben az lehet az egyesületben, aki az előző évben rendes
vagy pártoló tag volt, továbbá legalább 10 óra közösségi munkát végzett az
egyesületben az előző évben,
(természetesen pártoló tag közösségi munkavégzés
nélkül is bárki lehet)
. A közösségi munkavégzés Alapszabályunk szerint is
elvárható (8/a: ”Aktívan működjék közre az Egyesület céljainak
megvalósításában.”). Közösségi munka lehet: túravezetés, segéd túravezetés,
záróemberi feladat ellátása, rendezői feladat vállalása túrán vagy rendezvényen,
jelzésfestés, turistaút karbantartás, túrafotók készítése és közreadása,
élménybeszámoló készítése, tolmácsolás, adminisztráció stb. Az elvárt közösségi
munkavégzés nem vonatkozik a 18 éven aluliakra és a 70 év felettiekre.
Rendes tagjaink az egyesületünkbe való belépéssel automatikusan tagjai lesznek
a Vasutas Természetjárók Szövetségének (VTSZ) is.
A pártoló tagok nem
lehetnek tagjai a VTSZ-nek.
A rendes tagok szorosabban kötődnek az egyesülethez és a vasutas
természetjáráshoz, mint a pártolók. A rendes tagok – a 18 éven aluliak kivételével
– pl. szavazhatnak a közgyűlésen és megválaszthatók az egyesület bármely
tisztségére, míg a pártolók tagok nem.
Rendes tagjaink rendszeres közösségi munkáját díjakkal ismerjük el, esetenként
túrák részvételi díjának támogatásával, ingyenes múzeumi belépőjegyekkel,
útiköltség térítéssel stb. viszonozzuk. Az egyesület turisztikai eszközeit
elsősorban a rendes tagok kölcsönözhetik.
Minden tagunk térítésmentesen tagja lehet a Magyar Természetjáró
Szövetségnek (MTSZ) is
, ha ezt beiratkozás, érvényesítés alkalmával kéri.
Tagjaink túrateljesítményük alapján részt vehetnek túrapontok gyűjtésében,
és a pontgyűjtésen alapuló minősítésben
(jelvényszerzésben).
A rendes tagjaink a VTSZ és az MTSZ minősítési rendszerében is részt vehetnek,
pártoló tagjaink csak az MTSZ minősítési rendszerében vehetnek részt, mivel ők
nem VTSZ-tagok.


Beiratkozás, tagsági viszony megújítás,tagsági igazolvány intézés

Ezek intézésére a keddi klubnapokon van lehetőség: januárban minden
kedden 16 órától 18 óráig,
a VOKE Arany János Művelődési Ház földszinti
irodájában (Győr, Révai u. 5.).
Egyébként csak minden hónap első keddjén
van beiratkozás vagy tagsági viszony megújítás 16.30-18 óra között.
Új tag felvétele:
az új tag a kombinált „Tagfelvételi kérelem és elfogadó
nyilatkozat”
nyomtatvány olvasható kitöltésével és annak aláírásával kérheti a
felvételét az egyesületbe. Új tag első évben csak pártoló tag lehet, rendes tag
nem. Nyomtatványt a keddi klubnapokon az egyesület elnökségi tagjaitól lehet
kérni, továbbá az egyesület honlapjáról is letölthető (gyvte.hu). Felvilágosítást
minden keddi klubnapon lehet kérni az elnökség tagjaitól.
Az elfogadó
nyilatkozat
e túraterv kiadvány 3-13. oldalain található szabályzatok
elolvasására, elfogadására, betartására vonatkozik.
Tagság megújítása: aki az előző évben már volt tag, annak a „Tagfelvételi
kérelem és elfogadó nyilatkozat” nyomtatványt újból nem kell kitöltenie, de
megújításkor be kell jelentenie a személyi adataiban történt változtatásokat.

Egyesületi rendes tagsági díj:
Dolgozó: 5.200 Ft
Nyugdíjas: 2.700 Ft
Diák vagy önálló keresettel nem rendelkező személy, 24 éves korig: 1.300 Ft.
Tárgyévben a 14. életévét be nem töltött gyermek: 0 Ft
Egyesületi pártoló tag befizetés:
Dolgozó: 4.000 Ft

Nyugdíjas: 2.000 Ft
Diák vagy önálló keresettel nem rendelkező személy, 24 éves korig: 1000 Ft.
Tárgyévben a 14. életévét be nem töltött gyermek: 0 Ft
A tagdíj a beiratkozás időpontjától függetlenül adott naptári évre szól és egy
összegben fizetendő.

Rendes tagjaink mivel tagjai a VTSZ-nek is, a VTSZ plasztik kártya
igazolványát kapják, amely az egyesületünkben fennálló rendes tagságot is
igazolja.
A rendes tagoknak tehát nincs külön GYVTE igazolványuk!
Aki az előző évi rendes tagságát újítja meg, az csak egy érvényesítő bélyeget
kap, melyet a beiratkozást intéző tagunk ragaszt fel a már meglévő
igazolványba. Ezért fontos, hogy az érvényesítésre az igazolványát mindenki
hozza magával. Az igazolvány elvesztése esetén 200 Ft ellenében kaphatunk
újat 1-2 hónapos ügyintézési idő elteltével.A pártoló tagjaink mivel nem lehetnek tagjai a VTSZ-nek, ezért VTSZ
igazolványuk sem lehet: papírból készült
GYVTE igazolványt kapnak. Aki az
előző évi pártolói tagságát újítja meg, annak az igazolványát aláírással és
bélyegzéssel
érvényesítjük a megfelelő rovatban. Ezért fontos, hogy a
beiratkozásra az igazolványát minden tag hozza magával!
Elvesztett
igazolvány esetén térítés ellenében állítunk ki újat.
Tagjaink a Magyar Természetjáró Szövetségnek (MTSZ) is tagjai lehetnek, ha
ezt beiratkozás, illetve érvényesítés alkalmával kérik. Tagsági díjat ezért nem
kell fizetni. Minden évben új MTSZ igazolványt adunk, az ezzel kapcsolatos
összes ügyintézést az egyesület elvégzi.
Minden tagunk kap a beiratkozáskor egy egész éves Túraterv füzetet.
Az éves túratervhez képest év közben változások fordulhatnak elő. Ezeket a
változásokat az egyesület faliújságján, honlapján, elektronikus hírlevelében
esetenként a Facebook oldalán is közzé tesszük, továbbá a túravezetők a keddi
klubnapokon szóban is elmondják. Ajánlott a változások figyelemmel kísérése.


Klubnapok
Egyesületünk minden kedden klubnapot tart a VOKE Arany János
Művelődési Házban, az első emeleti Konferencia teremben és a földszinti
irodában
(Győr, Révai u. 5). Januárban 16-18 óráig, a többi hónapban 16.30-18
óráig tart a beiratkozással kapcsolatos teendők intézése a földszinti irodában
(januárban minden kedden, utána csak minden hónap első keddjén).
Többnyire már 16.30-tól megkezdődik a meghirdetett utakra és túrákra
történő jelentkezés, utazási költség befizetés az első emeleti klubteremben.
A klubteremben 17 óra körül –
attól függően, mennyi a túrákra jelentkező
vagy befizető
– kezdődik a klubnap következő szakasza, a kihirdetendő
túrákkal kapcsolatos információk átadása, mely általában 18 óráig tart. A
túravezetők az elkövetkezendő túrák előtt szóban kihirdetik a túrákkal
kapcsolatos tudnivalókat. A kihirdetés napjától kezdődően lehet jelentkezni a
túrákra. A tudnivalókat a túravezetők több héten át megismétlik a klubnapokon.
A túrák meghirdetésének egyéb rendszeres forrásai az egyesület honlapja,
elektronikus Hírlevele (ezt bárki kérheti), esetenként a Facebook oldala.
Saját programjainkon kívül ismertetjük a Megyei Természetbarát Bizottság
túráit, és a Vasutas Természetjárók Szövetsége központi programjait is.
Kérjük a tagokat, hogy az információk átadása és a közös megbeszélés ideje
alatt mellőzzék a befizetéseket, a mobiltelefonok használatát és a kötetlen
beszélgetéseket, melyekre kb. 18 óra után, a klubnap végén még van lehetőség.
A klubnapokon alkalmanként a megvalósított túrákról szóbeli vagy
fényképvetítéses beszámolókat tartunk, melyre várjuk a résztvevők jól sikerült,
kiválogatott fényképeit. A tagok által hozott vagy interneten küldött,
kiválogatott túrafotókat az egyesület számítógépén gyűjtjük. A gyűjteményből
kért digitális fotókról a tagok helyben másolatot kaphatnak.


A túrákra történő jelentkezéssel, részvételi díj befizetéssel, túrázással kapcsolatos  szabályok

1. A túrára történő jelentkezés általános szabályai
A túravezető hetekkel, esetleg hónapokkal a túra előtt szóban kihirdeti a
túrájával kapcsolatos tudnivalókat a keddi klubnapokon (Győr, Révai u. 5,
VOKE Arany János Művelődési Ház), egyúttal gondoskodik arról, hogy ez
közzé legyen téve az egyesület fenti címen lévő faliújságján, elektronikus
hírlevelében (e-mail-ben), honlapján (esetenként az egyesület Facebook
oldalán) is. A kihirdetéstől kezdődően lehet jelentkezni a túrákra a
túravezetőnél telefonon, e-mailben vagy személyesen a klubnapokon
(Facebook üzenetben nem!).

1.1 Egynapos vonatos és a menetrend szerinti autóbuszos túrára történő
jelentkezés egyedi szabályai
Ilyen túránál nem szükséges előzőleg jelentkezni a túravezetőnél, de javasolt,
mert ezzel megkönnyítjük a munkáját. Nem egyesületi tagok, azaz vendégek
is részt vehetnek ilyen túrán, ha a túravezető ehhez hozzájárul. Ezen túrák egy
része
nyílt túrának van meghirdetve, melyekre várunk alkalmi vendégeket.
Ezeket a túrákat a médiában is hirdetjük (ezáltal lesznek „nyílt” túrák). A
vendégek a túra megkezdése előtt kapnak egy „Túrára való jelentkezéssel,
részvételi díj befizetéssel, túrázással kapcsolatos szabályok” című
dokumentumot. Ennek elolvasása után a túravezetőnél alá kell írniuk egy
„Elfogadó nyilatkozatot”. Ez feltétele a túrán való részvételnek.

1.2 A kerékpáros túrára történő jelentkezés egyedi szabályai
Egynapos túránál általában nem szükséges előre jelentkezni a túravezetőnél,
de javasolt, mert ezzel megkönnyítjük a munkáját. Ha
vonatos
kerékpárszállításra
is sor kerül, a túravezető által megadott határidőig
mindenképpen jelentkezni kell, mert korlátozott a kerékpár szállítási
kapacitás.
Többnapos túránál akár van vonatos kerékpárszállítás akár nincs, előzetesen
jelentkezni kell, hiszen szállást is kell foglalni.
Nem egyesületi tagok, azaz vendégek is részt vehetnek kerékpáros túrán, ha a
túravezető ehhez hozzájárul. A vendégekre vonatkozó egyéb tudnivalókat lásd
az 1.1-es pontban.
A kerékpáros túrák további szabályai és tudnivalói a honlapunkon
olvashatóak.


1.3 A bérelt buszos túrára történő jelentkezés egyedi szabályai

A bérelt busz férőhelyeinek száma korlátozza a túrán résztvevők számát. A
létszám betelése esetén a férőhely feletti jelentkezőket pótjelentkezőként
várólistára írja fel a túravezető. Ha az utazásig valaki lemondja az utat, akkor
a túravezető elsőként a pótjelentkezőknek ajánlja fel a megüresedett helyeket.
Akinek tárgytalan lesz a pótjelentkezése, azonnal értesítse a túravezetőt!
Bérelt autóbuszos túrán csak az egyesületünk tagjai vehetnek részt.

2. A részvételi díj befizetés általános szabályai
Egynapos vonatos vagy menetrend szerinti autóbuszos túránál előre nem kell
útiköltséget befizetni, mert a menetjegyét mindenki maga veszi meg.
Többnapos vonatos vagy menetrend szerinti autóbuszos túránál a befizetési
feltételeket a túravezető hirdeti ki. Ebben az esetben nincs egységes
szabályozás, mert ilyen túrák ritkán fordulnak elő.
A bérelt autóbuszos túrákat önköltséges áron szervezzük tagjainknak. Az
utazási költséget minimális maradványt betervezve számítjuk ki, és az
esetlegesen keletkező maradvány az egyesület pénztárába kerül bevételezésre,
melyet közhasznú tevékenységünkre fordítunk. A beszedett pénzből a busz
bérleti díját, autópálya- és parkolási díját fizetjük ki, nem szedünk be utazási
költséget a túravezetőktől. Ritkán, de előfordul, hogy a beszedett pénz nem
lesz elegendő, ilyenkor a túra végén a résztvevőknek közösen kell azt
kipótolniuk.
Fontos szabály: az utazási költséget határidőre, egy összegben kell befizetni.

2.1 Az egynapos bérelt autóbuszos túrára történő befizetés és az
útlemondás szabályai:
A tagnak a jelentkezését követően mielőbb be kell befizetnie egy
összegben az utazási költséget, de legkésőbb
a befizetési határidőig: a
túra előtt 10 nappal
.
Utazási költséget befizetni a klubnapokon a túravezetőnél vagy az általa
megbízott személynél lehet. A kapott nyugtát az utazásig őrizzük meg!
Ha valaki jelentkezett egy útra, de a határidőre történő befizetést
elmulasztotta, akkor azt a túravezető az út lemondásának tekinti, és ha van
a túrára pótjelentkező, akkor a helyét a pótjelentkezővel betölti. (Ha a
jelentkezőnek a határidőre történő befizetés akadályba ütközik, akkor
elvárás, hogy azt minél előbb jelezze a túravezetőnek.)
Ha a befizetés a befizetési határidő előtt már megtörtént, de az illető a
befizetési határidő letelte előtt lemondja az utat, akkor a befizetett pénzt
visszakapja, amennyiben a befizetésről szóló nyugtát visszaadja. 

Ha a befizetés megtörtént, de a befizetési határidő lejárta után az illető
lemondja az utat, viszont nincs pótjelentkező az útra, akkor a lemondónak
kell gondoskodnia maga helyett másik jelentkezőről. Ha ez megtörténik,
akkor a befizetett összeget a lemondó visszakapja, amennyiben a befizetésről
szóló nyugtát visszaadja. Ha nem talál maga helyett másik személyt,
akkora
befizetett összeget nem kapja vissza,
mert arra a pénzre az utazás
költségeinek rendezéséhez szükség van. A túravezető az utazás végleges
költségelszámolása után, pénzmaradvány keletkezése esetén indokolt
esetben (pl. betegség) a befizetett összeget vagy egy részét visszaadhatja.
Ha egy pótjelentkezőnek – lemondás miatt – lehetősége adódik, hogy részt
vehessen az utazáson, akkor a túravezető értesíti őt és a leghamarabb be kell
fizetnie az útiköltséget.
Aki jelentkezett az utazásra, de határidőre nem fizette be a részvételi díjat,
ám mégis részt akar venni és a helye betöltetlen maradt, az a befizetési
határidő után is (indulás előtti kedden is) befizethet, de a határidő
elmulasztása miatt
20 %-os felárat kell fizetnie, mely az egyesület
pénztárába kerül. (A felár nem vonatkozik az úgynevezett
várólistásokra,
akik határidő előtt jelentkeztek ugyan, de nem maradt helyük: ők nem
fizetnek emelt árat, ha mégis részt tudnak venni az úton).
Aki a befizetési határidő lejárta után jelentkezik az utazásra, és van még
szabad hely, akkor részt vehet az utazáson, felár nélkül.

2.2 A többnapos bérelt autóbuszos túrára történő befizetés és az útlemondás
egyedi szabályai
A választott utazásra a tagnak minden esetben a túravezetőnél kell jelentkeznie
és az esetleges lemondási szándékát is vele kell mielőbb közölnie.
Az
utazási költség befizetésére az előző pontban leírtak az érvényesek.
Többnapos utaknál az utazási költség kiegészül a szállás-, csoportos étkezési-,
idegenvezetési-, belépő-, stb. költségekkel. Ezt hívjuk „szállás csomagnak”.
A
szállás csomagot egy utazási irodánál rendeli meg a túravezető. Ennek
összegét a megadott utazási irodában kell befizetni, vagy átutalni az iroda
bankszámlájára. Az iroda utazási szerződést köt a jelentkezővel, amely a
különböző feltételeket is tartalmazza a „szállás csomaggal” kapcsolatban.
Az útlemondás egyedi szabályai: A „szállás csomag” lemondásának szabályai
az irodával kötött utazási szerződésben foglaltak szerint kötelező érvényűek.
Az utazás lemondásával kapcsolatban az utazási költségre vonatkozólag az
előző 2.1-es pontban leírtak az érvényesek.
Ha a szállást nem az utazási irodánál, hanem a szálláshelyen kell kifizetni, úgy
lemondás esetén a szállásdíj befizetésével is számolnia kell a visszalépőnek,
amennyiben a szállás már nem mondható le, és kifizetteti azt a szállásadó.
A szállás csomag és az utazási költség befizetési és lemondási szabályait
együttesen kell betartani
(tehát az egyesület és az utazási iroda szabályait is).


3. A túravezetés, túrázás általános szabályai
Túravezetőink
önkéntesként látják el a feladatukat. Idegenvezetői képesítésük
nincs, ezért az idegenvezetők által nyújtott szokásos szolgáltatások elmaradása
nem kérhető számon rajtuk. A túrák kihirdetése során több program kerülhet
felsorolásra, mint ami az időbe belefér. A túravezetőnek jogában áll eldönteni,
hogy mi valósul meg ezekből, és mi marad el, esetleg teljesen meg is
változtathatja a napi programot. Az elmaradt programokat nem lehet számon
kérni rajta.
Nagyobb túracsoport esetén, ha lehetséges a túravezető a túrának két vagy több
változatát tervezi be (kistúra, közepes túra, nagytúra). Ilyenkor
segéd
túravezetővel
biztosítja, hogy mindegyik túratávnak legyen vezetője. Ezek a
túra változatok nehézségben különböznek egymástól. A résztvevők maguk
dönthetik el, hogy melyiken akarnak részt venni. A túravezetőnek jogában áll
felülbírálni ezt a döntést, ha úgy látja, hogy egy résztvevő fizikai állapota,
ruházata, felszerelése nem alkalmas a nehezebb túrára.

A túrázás szabályai
A túra során a túravezető halad az élen, de megbízhat ezzel a feladattal mást is. Az élen haladót megelőzni nem szabad. Aki ezt mégis megteszi, azt a túravezető úgy tekintheti, hogy attól kezdve nem résztvevője a túrának. A túravezető engedélyezheti, hogy a túrázók egy része előre mehessen a többiekhez képest, pl. ismert, jól jelzett, egyértelmű út esetén, és ha az érintettek rutinosak, jól tudnak tájékozódni, gyorsabb tempóhozvannak szokva stb. Közülük vezetőt kell megbízni.

A túravezető záróembernek kér fel a túrázók közül valakit, akinek az a feladata, hogy a
sor végén haladva figyeljen a lemaradókra és zárja a menetet. A sor végén haladók
figyeljenek a záróemberre, hisz őt is érheti baj, és mögötte már nincs senki, aki a bajt
észlelhetné, és segíthetne neki. Ha valakinek ki kell válnia a sorból, akkor erről szóljon
a túravezetőnek, a záróembernek, vagy a körülötte lévő túrázóknak.
A túrázók lehetőség szerint úgy haladjanak a túra során, hogy mindegyikük lássa az
előtte haladót és a mögötte haladót. Ha úgy széthúzódna a mezőny, hogy ez nem
tartható be, és valaki nem tudja az útirányt, akkor legkésőbb egy kereszteződésbe érve
várja be a mögötte haladókat. Ugyanis a túravezetőn kívül a leghátul haladó záróember
is tudja a helyes útvonalat.

Felelősség kérdése, baleset megelőzés
Alapvetően a túrán a túravezetőé a felelősség a vezetők közül. A segéd
túravezetők és a záróemberek neki tartoznak felelősséggel. Egy csoport
túrájának hivatalosan mindig csak egy vezetője lehet, mindenki más legfeljebb
csak segéd túravezetőnek minősül („egyszemélyi felelősség” elve).
Balesetért, eltévedésért, járműről történő lemaradásért, a túravezető csak
akkor vonható felelősségre, ha súlyosan gondatlanul járt el. Más esetekben
tőle vagy az egyesülettől anyagi vagy más jellegű kártérítés nem
követelhető.


Elvárt magatartás, együttműködés hiánya, kizárás a túrából
Mindenki jól figyeljen oda a túravezető tájékoztatójára. Figyeljen magára és
társaira is, ha rendkívüli esemény történik, azonnal jelezze azt a túravezetőnek.
A túrázó ismerje több résztvevő – különösen a túravezető – telefonszámát, és
legyen elérhető mobiltelefonon. Többnapos útnál írja fel a szállása címét is.
A
személyi okmányok és a mobiltelefon mindig legyenek ott a résztvevőknél.
Ne felejtse otthon, a buszon, a családtagnál vagy a szálláson. A túrázó által
használt
gyógyszereket mindig tartsa magánál. Akinek komolyabb betegsége van
(pl. szívbetegség), kötelező már jelentkezéskor tájékoztatnia erről a túravezetőt.
A túrán résztvevőnek be kell tartania a túravezető, segéd túravezető és a
záróember utasításait.
A túravezetőnek jogában áll és kötelessége azon személy
kizárása
a túrából, aki saját vagy mások testi épségét veszélyezteti, a túravezető
valamely utasítását nem tartja be. Kizárásra kerülhet a túrából az olyan túrázó is,
aki mások közérzetét rontja, kulturált és egészséges kikapcsolódáshoz való jogát
sérti, vagy akinek állapota vagy viselkedése a túravezető megítélése szerint nem
kívánatos.
A túrázó nem akadályozhatja társait a túrázás során, nem teheti ki magát
veszélynek és nem veszélyeztetheti mások testi épségét!
Ha egy kizárt túrázó saját hibájából elmarad a csoporttól és a vele való
kapcsolatfelvétel nem lehetséges, akkor a túravezető végső esetben – ha a csoport
érdekei alapvetően sérülnének – nem fogja tovább keresni, megvárni az eltévedőt.
4. A bérelt autóbuszos túrák egyedi szabályai
Egynapos utazásnál nincs ülésrend, ilyenkor az érkezés sorrendjében lehet helyet
foglalni. Minden felszálló legfeljebb egy helyet foglalhat le a sajátján kívül, a
mellette ülő társának. Többnapos túra esetén a túravezető ülésrendet állít össze,
elsősorban a jelentkezési, befizetési sorrendet véve alapul.
Célszerű felírni a busz rendszámát, és meg kell jegyezni a megállás helyszínét.
Mielőtt a túra elkezdődik, a túravezető közli a busz indulásának az időpontját és
helyét. (A túra vége sokszor nem ugyanaz a hely, ahol a leszállás történt.) A
túravezető közli, hogy meddig marad a leszállás helyén a busz. Akinek valamilyen
problémája adódik a túra során, visszamehet a buszhoz (ehhez legalább két ember
kell), miután egyeztetett a túravezetővel és még van a visszatérésre idő.
Túrabotot az autóbuszba felvinni nem szabad, az alsó csomagtérben kell tárolni.

5. A külföldi túrák egyedi szabályai
Ilyenkor különösen fontos, hogy az úti okmányok (útlevél – ahol elégséges
személyi igazolvány és lakcímkártya – biztosítási iratok) folyamatosan a
résztvevőknél legyenek. A külföldi utazásokra kötelező elhozni az ingyenesen
kiváltható Európai Egészségbiztosítási Kártyát. Erről, illetve a további biztosítási
lehetőségekről a honlapunkon és a Facebook oldalunkon található részletes
tájékoztató. A túravezető kötelezően előírhatja bizonyos szintű biztosítás meglétét
(pl. magashegyi túránál).


Balesetvédelem
Alapelv, hogy a túrákon mindenki saját felelősségére vesz részt.
Balesetért a túravezető csak akkor vonható felelősségre, ha súlyosan
gondatlanul járt el. Minden más esetben tőle vagy az egyesülettől anyagi
vagy egyéb más jogcímen kártérítés nem követelhető.
A túrázónak megfelelő ruházatban, a szükséges mennyiségű étellel, itallal,
gyógyszereivel, igazolványaival kell megjelennie a túrán. Szeszes italt a túra
előtt és alatt nem szabad fogyasztani.
A ruházat, felszerelés megválasztásához segítséget lehet kérni a túravezetőktől
és a túratársaktól. Ezen kívül tanácsok olvashatók az egyesület honlapján is
(gyvte.hu). Példaként egy fontos tudnivaló:
A természetjáró legfontosabb „eszköze” a cipő. Gyalogtúrákhoz a lábbelink
talpa megfelelően bordázott legyen, mert ellenkező esetben könnyen
elcsúszhatunk. Egyenetlen terepen legjobb, ha
túrabakancsot viselünk nem
túra félcipőt, mert a bakancs jobban támasztja a bokát, így kisebb a boka
sérülésének vagy kifáradásának veszélye. A túravezető a balesetek
megelőzésére különösen figyeljen. A túra kezdete előtt tartson egy
rövid
ismertetőt
a túrázás veszélyeiről, kiemelve azokat a tudnivalókat, amelyeket az
elkövetkezendő túrán különösen fontos ismerni. Ellenőrizze le, hogy
a túrázók
ruházata, felszerelése
megfelelő-e a túra biztonságos teljesítéséhez.
Amennyiben nem, akkor csak kisebb túrát engedélyezhet a résztvevőknek ahhoz
képest, mint amin azok szerettek volna részt venni, de indokolt esetben akár
meg is tilthatja nekik a túra bármely változatán a részvételt.
A túravezető baleset, rosszullét esetén gondoskodjon az elsősegély nyújtásról,
és ha szükséges, szervezze meg az érintett mentését, ellátását. Ezen utóbbi
feladatokat indokolt esetben átadhatja másnak is. Legyen a túravezetőnél a túra
jellegéhez illő összetételű elsősegély nyújtó csomag.
A bérelt autóbuszon, amennyiben van biztonsági öv, annak használata kötelező.
Kerüljük a menet közbeni felállást, járkálást.

Magashegyi túrázás
Az ilyen jellegű túrákon (Alpokban, Kárpátokban) gyakran még alacsonyabb
magasságban is
nehéz terepen kell gyalogolni: meredek, sziklás, szakadékos,
omladékos lehet az út. Helyenként kiépített kapaszkodók, létrák segítik a nem
veszélytelen haladást. Nagyobb magasságban még a
szélsőséges időjárással is
számolni kell
(viharos szél, nyári hózápor). Tapasztalatlan, tériszonyos,
fizikailag felkészületlen, megfelelő felszereléssel nem rendelkező túrázók
számára az ilyen túrák nem ajánlottak.
Könnyebb szakaszok megtételével, fokozatos szoktatással és gyakorlással lehet
elsajátítani a magashegyi túrázáshoz szükséges tudást.


Az erdei viselkedés szabályai
Bár az erdőterületet gyalogosan, saját felelősségére bárki látogathatja, azonban
bizonyos szabályok ismerete és betartása szükséges.
A kirándulás előtt érdemes tájékozódni az aktuális korlátozásokról (tűzgyújtás
stb.), meteorológiai helyzetről, hiszen ez határozza meg az öltözködésünket,
magunkkal vitt ételt, italt.
Az erdei utunk során keletkezett hulladékot vigyük el a legközelebbi szemetesig
– vagy akár az otthoni hulladékgyűjtőbe!
Tüzet csak a kijelölt tűzrakó helyeken szabad gyújtani, de erős szélben vagy
tűzgyújtási tilalom esetén még ott sem!
Az erdő növények és állatok ezreinek élőhelye. Viselkedjünk benne vendéghez
illő, kellő tisztelettel, fegyelmezetten! Úgy bánjunk az erdő lényeivel, ahogyan
szeretnénk, hogy velünk is bánjanak!
A természetben nyitott szemmel és füllel, a szépségre fogékony szívvel járjunk.
Osszuk meg az itt szerzett élményeinket másokkal is!
Hagyjunk magunk után rendben a játszó, pihenő és táborhelyet, hogy mások is
örömüket lelhessék benne!
Egy erdei túra során valószínűleg több alkalommal találkozunk más túrázókkal.
Mi túrázók, egy kis közösség tagjai vagyunk, ezért megszokott az üdvözlés, a
figyelem egymás iránt. A túrázás során minden szempontból viselkedjünk a
természeti környezet és embertársaink számára is példamutatóan!
Kerékpáros túrázás
A kerékpáros túrák szabályai és tudnivalói a gyvte.hu honlapon olvashatóak.
Téli túrázás
A téli túrázáshoz a meleg, réteges öltözködésen és a kiegészítő ruházaton kívül
néhány speciális felszerelés is hozzátartozik. Ezeket lehetőleg mindig vigyük
magunkkal a téli túrákra:
lábszárvédő (megakadályozza a hó bejutását a bakancsba). Nem csak hó
esetén hasznos – esőben, sárban védi a nadrág szárát, és egyszerűbb kimosni,
megszárítani, mint egy nadrágot.
csúszásgátló talp (jeges úton a bakancs talpára húzható szöges gumilap)
fejlámpa, esetleg zseblámpa (ha a túra vége előtt besötétedne). Nem csak
télen, hanem tavasszal és ősszel is korábban sötétedik, mint nyáron, így a
lámpa ezekben az évszakokban is hasznos lehet.
termosz (hogy hideg időben ne kelljen lehűlt, túl hideg vizet, vagy egyéb
folyadékot innunk).


Fontosabb túramozgalmak, jelvényszerzés, minősítés (túrapont gyűjtés)

Hazánkban már több száz jelvényszerző és egyéb túramozgalom, program
van, melyek közül mi csak néhányat építettünk be éves túraprogramunkba.
Ezekről bővebb információ az alábbi oldalakon olvasható:
http://termeszetbarat.hu/turamozgalmak
http://www.turabazis.hu/turamozgalom_lista
http://www.teljesitmenyturazoktarsasaga.hu/turamozgalmak
Jelvényszerző minősítés (pontgyűjtés)
Az igazolt tagsággal (VTSZ vagy MTSZ) rendelkező turisták jelvényszerző
pontgyűjtésben (minősítésben) vehetnek részt.
A pontgyűjtés alapját a túravezetők által a túrák alkalmával kiállított
túrajelentéseken feltüntetett pontszámok (vagyis a túra teljesítmények)
jelentik. A túra adatokat a minősítéshez az egyéni túranaplóban kell
dokumentálni.
A túravezetőknek a túrát követő 10 napon belül le kell adniuk szabályosan
kitöltött túrajelentésüket az egyesület felelősének.
A minősítési bizottság ezek alapján készíti el és terjeszti fel a tagokat a
különböző minősítésekre.
VTSZ minősítés szabályai:
A túrázónak az adott naptári évben (jan.1 – dec. 31.) megtett túráira járó
pontokat kell összegyűjtenie.
Min.
1000 pont összegyűjtése esetén = bronzjelvény,
min.
2000 pont = ezüstjelvény, min. 3000 pont = aranyjelvény.
(Bármilyen fajta jelvény a következő naptári évben újra megszerezhető.)
MTSZ minősítés szabályai:
Meghatározott időszak alatt kell összegyűjteni meghatározott túrapontot.
Szabályok:
Maximum egy éven belül gyűjtött
500 pont = bronzjelvény,
utána újabb max. egy éven belül újabb
800 pont = ezüstjelvény, utána újabb
max. két éven belül újabb
2300 pont = aranyjelvény
(ebből min. 500 pontot táj- vagy ország ismertető túramozgalomban vagy más
szakág keretében kell igazoltan teljesíteni).
Ezután érhető el az érdemes és a kiváló természetjáró fokozat.
(Bármely jelvény korlátlan számban ismételten megszerezhető, az azt
megelőző fokozat korábbi teljesítése esetén.)

Ajánlott felszerelés, ruházat túrázáshoz